Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

ITS Hellas

ITS HELLAS: To Όραμα!

  1. Ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία τεχνολογίας συστημάτων ευφυών μεταφορών
  2. Αποτελεσματική, ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των μεταφορικών δικτύων με χρήση νέων τεχνολογιών στη χώρα
  3. Ολοκληρωμένη και κοινή προσέγγιση όλων των εμπλεκομένων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των συστημάτων ευφυών μεταφορών στη χώρα
  4. Ευφυή Συστήματα μεταφορών: Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην Ελλάδα.

                      

ITS HELLAS: Στόχοι και περιεχόμενο δραστηριοτήτων

Ο Σκοπός της ITS-HELLAS είναι:

  • Η υποστήριξη στη δημιουργία και υλοποίηση μιας Εθνικής στρατηγικής σε θέματα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν Εθνικοί στόχοι ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και μέγιστης φιλικότητας προς το περιβάλλον του συστήματος μεταφορών καθώς και στόχοι ενίσχυσης της εμπορικής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας «Βιομηχανίας» Ευφυών Μεταφορών.

Περισσότερα...

Σημασία

Μία Εθνική Πλατφόρμα ΙTS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μέλη από το δημόσιο τομέα, (υπουργεία, οργανισμούς κτλ.), από τον ιδιωτικό τομέα, (εταιρείες, βιομηχανίες, υπηρεσίες, ΜΜΕ κτλ.) και από Ερευνητικούς οργανισμούς (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια κτλ.) που ασχολείται με τον ευρύτερο τομέα της ανάπτυξης υλοποίησης ή και αξιολόγησης εφαρμογών Ευφυών Συστημάτων μεταφορών.

Οι δραστηριότητες μια τέτοιας Πλατφόρμας καλύπτουν και τα τέσσερα πεδία των μεταφορών, όπως έχουν οριστεί διεθνώς (Οδικές μεταφορές, Ναυτιλία, Σιδηροδρομικές μεταφορές και Αεροπορικές μεταφορές), αλλά και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (Υποδομές μεταφορών, Τεχνολογίες οχημάτων, Επικοινωνίες, Τηλεματικές τεχνολογίες, Ανάπτυξη λογισμικού και εξοπλισμού, Σοσιοοικονομικά θέματα, Διαχείριση μέσων μεταφοράς, Διαχείριση κυκλοφορίας (trafic management) κ.τ.λ.).

Δομή της ITS HELLAS

Η ITS Hellas είναι μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» Intelligent Transport Systems.

 

Ως Όργανα της ITS-HELLAS ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Ελεγκτική Επιτροπή
δ) Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Ευάγγελος Μητσάκης, (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)

Αντιπρόεδρος Α: Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ) (με αρμοδιότητες τον δημόσιο τομέα και τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου)

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Χανιώτης, (TELENAVIS) (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Στεφανίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ταμίας: Ελένη Τυρογιάννη (Αττικές Διαδρομές)

Μέλη : 

  • Βασίλης Μιζάρας, (INFOTRIP)
  • Απόστολος Μπιζάκης, (TREDIT)

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια ITS Hellas

Περισσότερα...