Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

ITS HELLAS: Στόχοι και περιεχόμενο δραστηριοτήτων

Ο Σκοπός της ITS-HELLAS είναι:

 • Η υποστήριξη στη δημιουργία και υλοποίηση μιας Εθνικής στρατηγικής σε θέματα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν Εθνικοί στόχοι ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και μέγιστης φιλικότητας προς το περιβάλλον του συστήματος μεταφορών καθώς και στόχοι ενίσχυσης της εμπορικής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας «Βιομηχανίας» Ευφυών Μεταφορών.
 • Η αποστολή του ITS HELLAS είναι να προωθήσει την ανάπτυξη και χρήση Ελληνικής Τεχνολογίας και εμπειρίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μεγαλύτερη κινητικότητα και άνεση των πολιτών και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι στόχοι του ΙTS HELLAS είναι :

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα συστήματα ευφυών μεταφορών στη χώρα ...

 • Παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνση της εθνικής (όπως επίσης και της περιφερειακής και τοπικής) ολοκλήρωσης συστημάτων και της συνεργασίας των Φορέων που σχετίζεται με την ανάπτυξη και τις εφαρμογές των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS, Intelligent Transport Systems).
 • Ενίσχυση της δημιουργίας μιας εθνικής στρατηγικής για τα ITS, η οποία μπορεί να διαμορφώσει τη θεμελίωση των μελλοντικών εφαρμογών.
 • Προώθηση της ευρείας χρήση ITS σε όλους τους τομείς των μεταφορών και να δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας και αλληλoσυμφωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερομένων μερών.
 • Προώθηση της εφαρμογής υπαρχόντων Προτύπων (standards) και αναγνώριση αναγκών για νέα Πρότυπα και Κανονισμούς.
 • Αξιολόγηση νέων και υπαρχόντων εφαρμογών ITS στην Ελλάδα και κοινοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 • Συνδιαμόρφωση με αρμόδιους φορείς, Εθνικών στρατηγικών για ευφυείς μεταφορές και εξειδίκευση πολιτικών για την υλοποίησή τους.

Επιμόρφωση ...για ευφυείς μεταφορές και στήριξη της βιομηχανικής έρευνας...

 • Υποστήριξη ή παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα ITS, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγή των πληροφοριών και διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α).
 • Υποστήριξη στα μέλη της στη συμμετοχή τους σε νέες πρωτοβουλίες έρευνας εφαρμογής και επικύρωσης.
 • Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς σε ζητήματα ITS και σε ζητήματα ευφυών μεταφορών γενικά.
 • Πληροφόρηση των μελών του για δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας και άλλων προγραμμάτων  από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς.

Δικτύωση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ...

 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την προώθηση Ελληνικών Καινοτομιών, Υπηρεσιών και Προϊόντων σε θέματα ITS σε τρίτες χώρες.
 • Οικοδόμηση διεθνών επαφών για την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους οργανισμούς.
 • Προωθεί Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για εφαρμογές ITS.