Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Πολυτροπικότητα και Διατροπικότητα ως κινητήριες δυνάμεις αλλαγής για τα λιμάνια και την εφοδιαστική αλυσίδα

Final event 3 webΜε την επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική επίδειξη των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου ΙΝΤΕ-ΤRΑΝSIT: «Integrated and Interoperable Maritime Transit Management System»,στον Περαιά, στις 24-25 Ιουνίου 2015 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ΜED της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, που ξεκίνησε τις δραστηριότητες του τον Ιανουάριο του 2013, με μια κοινοπραξία 8 εταίρων από 4 Μεσογειακές χώρες, συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).  

 

Μετά από δυόμισι χρόνια δραστηριοτήτων, το έργο ΙNTE-TRANSIT έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα προς την επίτευξη του στόχου του, την εισαγωγή της Πολυτροπικότητας και της Διατροπικότητας σε μεγάλους κόμβους της εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και εν γένει στους λιμένες. Σκοπός των ερευνητικών εργασιών της κοινοπραξίας του έργου είναι η καλύτερη οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των λιμένων της Μεσογείου με τη χρήση επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων (ΤΠΕ), αλλά και η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς των χωρών αυτών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση της συνεργασίας και την εκπαίδευση του προσωπικού τους στις νέες τεχνολογίες.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η κοινοπραξία του ερευνητικού έργου ΙΝΤΕ-ΤRΑΝSIT ανέπτυξε ένα σύστημα αυτόματης διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών και πληροφοριακών τεχνολογιών, όπως το διαφορικό (Differential) GPS, η τεχνολογία RFID και οι τεχνολογίες διαδικτύου, για τη βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων διαχείρισης και εντοπισμού των εμπορευματοκιβωτίων και των οχημάτων της γιάρδας σε πραγματικό χρόνο.

Συγκεκριμένα, στα λιμάνια του Πειραιά (Ελλάδα), της Βαλένθια (Ισπανία) και του Κόπερ (Σλοβενία) προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν συστήματα αυτόματης ανίχνευσης, ελέγχου θέσης και παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων αλλά και οχημάτων γιάρδας (φορτηγών, γερανών) καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του λιμένα. Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών και υποστηρίζονται από το αντίστοιχο λογισμικό διαχείρισης των επιμέρους οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Η συλλογή και διαχείριση των δεδομένων του συστήματος πραγματοποιείται μέσα από μια «έξυπνη» πλατφόρμα ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων, το Σύστημα διαχείρισης ΙΝΤΕ-ΤRANSIT. Η λειτουργία  του συστήματος αυτού συνίσταται στη συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών μεταφοράς και εναπόθεσης των εμπορευματοκιβωτίων στη γιάρδα, με δυνατότητα διαδραστικής πληροφόρησης του οδηγού του γερανού ή/και του φορτηγού σε περίπτωση λανθασμένης αποθήκευσης. Το σύστημα βασίζεται σε φιλική διεπαφή χρήστη με πολλαπλές δυνατότητες απεικόνισης των οχημάτων και των εμπορευματοκιβωτίων σε χάρτη και απλά εργαλεία αναζήτησης.

 

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις της Νάπολι (Ιταλία) και του Algeciras Bay Logistic Area (Ισπανία) , αναπτύχθηκε σύστημα παρακολούθησης της μεταφοράς αγαθών μεταξύ του λιμένα και της περιοχής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον λιμένα. Συγκεκριμένα, το σύστημα επιτρέπει την ειδοποίηση της κεντρικής πλατφόρμας σε περιπτώσεις που ένα φορτηγό βγαίνει από την προκαθορισμένη διαδρομή, κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, κάνει στάση χωρίς προειδοποίηση ή δεν έχει ενεργό σήμα GPS σε κάποιο σημείο της διαδρομής.

Τα παραπάνω συστήματα δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από πιλοτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στους πέντε λιμένες της Μεσογείου (Πειραιά, Κόπερ, Νάπολι, Algeciras Bay, Βαλένθια).

Παράλληλα, διοργανώθηκαν μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επισκέψεις στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και στις περιοχές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των εμπλεκόμενων λιμένων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Στην κοινοπραξία του έργου INTE-TRANSIT συμμετείχαν τρεις φορείς από την Ελλάδα: το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) καθώς και οι εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε.

Το ΕΠΙΣΕΥ (http://i-sense.iccs.gr) είναι ο συντονιστής του έργου INTE-TRANSIT και προΐσταται των εργασιών του. Εκτός από το διοικητικό του ρόλο το ΕΠΙΣΕΥ ήταν υπεύθυνο και για την ανάπτυξη των συστημάτων εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων γιάρδας στους πιλότους του Πειραιά, της Βαλένθια και του Κόπερ, καθώς και για την ανάπτυξη του αντίστοιχου λογισμικού συμπεριλαμβανομένης και της διεπαφής χρήστη. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ βρείτε το πλήρες δελτίο τύπου εδώ (ΕΝ), (GR)